Khi Tinh Khiet

Khí tinh khiết thí nghiệm, khí tinh khiết dùng phân tích thành phần mẫu vật, Khí test thiết bị, khí test sản phẩm, khí chuẩn dùng dùng hiệu chuẩn máy.

Khí Tinh khiết gồm:Khí Argon tinh khiết có độ tinh khiết 99.9995%, Khí Nitrogen tinh khiết có độ tinh khiết 99.9995%, Khí Helium tinh khiết có đột tinh khiết 99.9995%, Khí Oxy tinh khiết có độ tinh khiết 99.8%, Khí Acetylen tinh tinh khiết 99.99%, Khí Hidro tinh khiết, Khí Air - Dry Air tinh khiết, Va các loại khí công nghiệp, Ar N2 O2 He C2H2 H2 Air